dominio https://www.club.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Condicions generals

La Targeta Naturgy, gestionada per Naturgy Iberia S.A., té la finalitat d'oferir avantatges i beneficis als clients domèstics de Naturgy Iberia S.A. La participació i el desenvolupament es regeix per les condicions que exposem a continuació:

Imatge de recurs

Participació

 1. El titular de Targeta Naturgy-Santander Consumer Finance MasterCard disposarà d'un compte on s'anotaran els Euros Naturgy obtinguts.
 2. Per cada compra que faci el titular amb la Targeta Naturgy obtindrà Euros Naturgy. No es concediran Euros Naturgy per disposicionsni per fraccions de compres inferiors a 10 €.
 3. Els Euros Naturgy generats amb les targetes addicionals s'acumularan al compte del titular.
 4. Els Euros Naturgy generats en un mes es faran efectius al compte del titular els últims dies del mes.
 5. Els Euros Naturgy tenen una caducitat de 4 anys. Igualment, caducaran si en el període dels últims 12 mesos no hi ha hagut cap moviment, disposició o pagament de rebuts al seu compte.

 

Bescanvi d'Euros Naturgy

 1. El titular podrà bescanviar els Euros Naturgy en la factura de la llum i/o del gas de Naturgy Iberia, S.A, en qualsevol producte de la Botiga online o donar-los a projectes humanitaris. Els clients amb Pla de pagaments fixos només els podran descomptar en les 11 mensualitats de quota fixa.
 2. Per bescanviar en factura o donar a un projecte humanitari, el titular ho pot fer a www.naturgy.cat/targeta o al telèfon 900 100 251; per bescanviar en botiga ho ha de fer a www.latiendanaturgy.es
 3. Per poder bescanviar els Euros Naturgy, és imprescindible estar al corrent en el pagament dels rebuts de la targeta.
 4. L'import mínim per bescanviar els Euros Naturgy en la factura de la llum i/o del gas és de 3 Euros Naturgy.
 5. Els Euros Naturgy bescanviats en la factura de la llum i/o del gas es faran efectius en la propera factura que s'emeti després de la sol·licitud del bescanvi per part del client.
 6. Només es pot aplicar un descompte sobre una mateixa factura.
 7. El beneficiari del descompte en la factura de la llum i/o del gas pot ser qualsevol persona física que sigui titular d'un contracte de subministrament amb Naturgy Iberia, S.A.
 8. Els Euros Naturgy mai no es podran bescanviar per diners i no són transferibles ni acumulables d'un titular a un altre.
 9. El bescanvi dels Euros Naturgy a la Botiga online queda condicionat a la disponibilitat dels productes, que podran ser substituïts per altres de característiques semblants.

 

Informació

 1. El titular rebrà periòdicament un extracte en què es reflectiran les operacions fetes amb la seva targeta, la situació dels seus Euros Naturgy i la informació d'altres productes i serveis.
 2. El soci pot consultar qualsevol dubte que se li plantegi a www.naturgy.es/targeta.

General

 1. L'extinció del contracte de la targeta subscrit pel titular amb Santander Consumer Finance, SA anul·la automàticament els beneficis del “Programa de Fidelització Targeta Naturgy” i els Euros Naturgy disponibles.
 2. Naturgy Iberia, S.A es reserva el dret de variar en qualsevol moment les condicions del “Programa de Fidelització Targeta Naturgy”, o de cancel·lar-la, però sempre respectant el que preveu el punt següent.
 3. Tant en el supòsit de variació de les condicions com en el de cancel·lació del “Programa de Fidelització Targeta Naturgy”, el titular conservarà el dret a bescanviar els Euros Naturgy que tingui acumulats en un termini de 6 mesos.